Nederlands | English | Deutsch

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn bijgewerkt op 24 mei 2018.

1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

“Gebruiker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de RailApp;

“SPL-it B.V.” : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPL-it B.V., gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62675281;

“RailApp” : de applicatie van SPL-it B.V. waarmee vraag en aanbod van gespecialiseerd spoorwegpersoneel bij elkaar komt;

“privacy statement” : de laatste versie van het privacy statement van RailApp;

“Website”: de website van SPL-it B.V. ( www.railapp.nl);

2. Toepasselijkheid

De Gebruiker dient alvorens gebruik te kunnen maken van de RailApp in te stemmen met deze gebruikersvoorwaarden. Door acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden en het privacy statement van RailApp verkrijgt de Gebruiker een gebruiksrecht (licentie) op RailApp. De gebruiksvoorwaarden en het privacy statement zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van SPL-it B.V. met een Gebruiker. Afwijkingen van deze gebruikersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden en het privacy statement kunnen door SPL-it B.V. worden aangepast waarbij er kennisgeving zal plaatsvinden aan de Gebruiker via de web versie en/of de mobiele app van RailApp.

3. Inloggen en gebruiken van de RailApp.

Op de volgende wijze kan de Gebruiker gebruikmaken van de RailApp: de Gebruiker gaat via www.railapp.nl / INLOGGEN of direct via login.railapp.nl naar de web versie van de applicatie en/of downloadt de RailApp app (mobiele applicatie) in de Google Play Store of de Apple App Store en opent deze. Vervolgens kan worden ingelogd door de Gebruiker op basis van de inloggegevens zoals deze zijn verstrekt door RailApp aan de Gebruiker, waarbij de rol van de Gebruiker vooraf is aangegeven. De inloggegevens zijn verstrekt nadat de Gebruiker en/of zijn werkgever en/of zijn opdrachtgever hiertoe een verzoek heeft gedaan aan RailApp. Tijdens het inloggen voltooit de Gebruiker de aanmelding door het accepteren van de gebruikersvoorwaarden en het privacy statement. De Nederlandstalige versie van deze gebruikersvoorwaarden zijn nu van toepassing en kunnen worden bekeken en worden opgeslagen.

4. Inhoud & gebruik RailApp

De Gebruiker accepteert dat het gebruik van de RailApp voor eigen risico is. SPL-it B.V. geeft geen enkele garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van RailApp, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of inhoud van enige informatie of dienst die via de RailApp wordt geboden of ter beschikking wordt gesteld. SPL-it B.V. garandeert geen volledige beschikbaarheid of veiligheid, en heeft het recht om de dienst (tijdelijk) stil te zetten ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de RailApp, auteursrechten, beeld en woord rechten en dergelijke alsmede de achterliggende gedachten en designs liggen bij SPL-it B.V. dan wel haar licentiegevers. De eigendom van de informatie (content) die wordt ingebracht door (andere) Gebruikers (vragers en aanbieders) van diensten, dan wel door Gebruikers ingebrachte stukken en informatie, ligt bij de respectievelijke Gebruikers en door inbreng van uw informatie in de RailApp gaat Gebruiker er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere Gebruikers, conform de voorwaarden zoals vermeld in de privacy statement. RailApp heeft het recht om de data te gebruiken voor doeleinden zoals beschreven in de privacy statement.

6. Aansprakelijkheid

SPL-it B.V. kan niet garanderen dat de RailApp zelf of dat in alle gevallen de verbinding met het (telecommunicatie-) netwerk tot stand komt ofwel volledig werkend functioneert. SPL-it B.V. is slechts verantwoordelijk voor het technisch functioneren van de RailApp. SPL-it B.V. bemiddelt slechts in het bij elkaar brengen van Gebruikers, zowel vragers als aanbieders van personeel en diensten van personeel en zelfstandigen in de railsector. SPL-it B.V. is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van de RailApp door (andere) Gebruikers, zoals bijvoorbeeld door het aannemen van een andere identiteit en dergelijke. SPL-it B.V. is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken of informatie die onderling gedeeld wordt tussen Gebruikers. Gebruikers gebruiken de RailApp volledig voor eigen rekening en risico. SPL-it B.V. heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat de RailApp zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling van de RailApp of Website of de (telecommunicatie-) infrastructuur kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. SPL-it B.V. kan de beschikbaarheid van de RailApp of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. SPL-it B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die binnen RailApp te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van SPL-it B.V. voor schade van Gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die binnen RailApp worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten. Gebruiker vrijwaart SPL-it B.V. hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de RailApp door Gebruiker.

7. Aansprakelijkheid derden

RailApp maakt gebruik van de functionaliteiten en faciliteiten van derde partijen. Indien binnen RailApp verwijzingen of hyperlinks voorkomen naar sites van derden, dan is SPL-it B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze site(s).

8. Privacy

SPL-it B.V. verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker zijn persoonsgegevens, direct en/of indirect via zijn of haar werkgever en/of opdrachtgever, via de RailApp aan SPL-it B.V. heeft doorgegeven en is derhalve samen met de verstrekker van de betreffende informatie gezamenlijke gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SPL-it B.V. en Gebruiker gaat door aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door SPL-it B.V.. SPL-it B.V. gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden zoals omschreven in haar privacy statement.

9. Overige

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en/of van de met de Gebruiker gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de documenten niet.

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruikersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.